Spring naar inhoud

Brief aan leden van Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters

Geachte broeders en zusters,

Van ons ontvangt u deze brief, nadat ondertussen meer dan 750 leden van de Protestantse Gemeente Hoogeveen via ons aan de Algemene Kerkenraad gevraagd hebben de onderhandelingen over de verkoop van de Grote Kerk aan een particuliere ondernemer op te schorten, totdat er gedegen onderzoek geweest is om de kerk, conform uw eigen besluit uit 2014, onder te brengen bij een stichting. Wij hebben van u niet eens een antwoord ontvangen op ons verzoek, maar ondertussen lezen we wel in de Kerkentrommel dat u dit massale verzoek uit met name de Hervormde wijkgemeente Centrum volledig negeert.
Ook ons verzoek om als stichting de kerk te mogen kopen is met een kort briefje afgedaan. Omdat de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters geen oor heeft voor ons en daarmee voor 750 leden van onze gemeente, wenden wij ons tot u op deze ongebruikelijke manier.

Binnenkort staat volgens de berichten in de Kerkentrommel de mogelijke verkoop van de Grote Kerk bij u op de agenda. Wij denken dat het in de richting kan gaan van een besluit dat onomkeerbaar is; dat nooit meer gecorrigeerd kan worden.
In Hoogeveen spreken mensen die wat oog hebben voor historisch en cultureel besef met spijt over alle zaken, die in de afgelopen eeuw niet bewaard zijn voor het nageslacht. Het is niet meer terug te draaien, en de bouw van een cascade in de Hoofdstraat kan niet terugbrengen wat in de vorige eeuw daar verloren is gegaan. Hetzelfde kan gezegd worden met betrekking tot meerdere gebouwen in Hoogeveen.

Nu de Grote Kerk. Hier gaat het om de kerk, die in de geschiedenis van Hoogeveen een belangrijke rol gespeeld heeft en nog speelt. Een kerk van meer dan 350 jaar, die jarenlang een centrale rol speelt in de geschiedenis van Hoogeveen, maar zich ook openstelde voor gebeurtenissen met een landelijke uitstraling.
Enkele opvallende zaken, die het belang van de Grote Kerk aangeven, in en buiten Hoogeveen:
 De Protestantse Gemeente Hoogeveen werd in de Grote Kerk ingesteld.
 Toen koningin Beatrix in Hoogeveen haar verjaardag wilde vieren, werd de Grote Kerk als enige kerk in de route opgenomen.
 Beide echtgenoten van Hans Wiegel werden begraven vanuit de Grote Kerk.
 Uitvoeringen door koren als HCM vinden vaak in de Grote Kerk plaats, koren zingen graag in deze kerk met een geweldige akoestiek; de kerk is een geliefde plek voor concerten.

In de bijlage bij deze brief willen wij duidelijk maken dat de verkoop van de Grote Kerk geen goede zaak is. U hebt de verantwoordelijkheid om binnenkort te oordelen over het wel of niet verkopen van de Grote Kerk. Wij doen een beroep op u en verzoeken u om na te denken over de gevolgen van de verkoop. Zoals wij nu menen dat in het verleden veel te gemakkelijk omgesprongen is met het historisch en cultureel bezit van Hoogeveen, zo zal er later ook geoordeeld worden over uw handelen. Daarom doen wij een beroep op u om ervoor te zorgen dat onze prachtige Grote Kerk behouden blijft voor in de eerste plaats het kerkelijk gebruik, en om de onderhandelingen over de verkoop aan een particulier ondernemer, die de kerk in de eerste plaats commercieel wil uitbaten, te stoppen. U bent ervan op de hoogte dat er alternatieven zijn, en volgens het eigen besluit van 2014 zou u eerst moeten kijken naar mogelijkheden om de Grote Kerk onder te brengen bij een stichting, die het beheer op zich zou nemen. Volgens het besluit van 2014 waren de jaren 2015-2018 daarvoor gereserveerd. Jammer dat het nooit tot een goed onderzoek is gekomen, maar dat wel vorig jaar, zonder dat de wijkgemeente daarin gekend is, contact gezocht is met de heer Albert Jan Vos om aan hem de kerk te verkopen.
Nadat de petitie is aangeboden aan de Algemene Kerkenraad, is er dus niet eens een antwoord gekomen. Volgende week staan verdere voorbereidingen voor de verkoop wel op de agenda van het College van Kerkrentmeesters. En dat terwijl de wijkgemeente zich massaal tegen de verkoop heeft gekeerd. Het lijkt een onbelangrijk smetje op de onderhandelingen over de verkoop, maar het geeft de wijkgemeente het gevoel dat wat zij over deze zaak vindt er totaal niet toe doet.

Onderzoek naar verkoop van kerken in den lande levert op, dat kerken bij verkoop heel graag ervoor kiezen om de toekomst van de kerk veilig te stellen door deze onder te brengen bij een stichting.

Naar onze overtuiging is een verkoop financieel gezien niet noodzakelijk voor de PGH. We hebben de cijfers van 2016 door een financieel expert laten beoordelen, en hij komt tot de conclusie dat de PGH financieel gezien meer dan gezond is.

Bovendien speelt nog een ander aspect. Onze synode werkt aan Kerk 2025, waarin de gedachte naar voren komt dat de plaatselijke (wijk-)gemeente veel meer dan nu het centrum is van het handelen. Vooruitlopend op deze ontwikkelingen zou het een mooie gedachte zijn om de Hervormde centrumwijk veel meer vrijheid te geven om zelf vorm te geven aan de ontwikkelingen, om deze wijk er in elk geval veel meer bij te betrekken.

Een goed Nederlands spreekwoord zegt, dat het beter is om ten halve te keren, dan ten hele te dwalen. Wij hopen en vertrouwen erop dat u de wensen van zoveel leden van de Hervormde wijkgemeente Centrum serieus neemt en dat u met deze gemeente en wijkkerkenraad werkelijk in gesprek gaat over de toekomst; dat is meer dan dat de AK en het CvK aan de wijkkerkenraad vertelt hoe de Algemene Kerkenraad het wil.

Tenslotte menen wij een beroep op u te kunnen doen als broeders en zusters. Het kan toch niet zo zijn, dat in de gemeente van Christus het ene deel zo over het andere deel heerst. Wij roepen u op om samen te zoeken naar het welzijn van de Protestantse Gemeente Hoogeveen én van de Hervormde wijkgemeente Centrum.

Met broederlijke groet,

Egbert Hekman, voorzitter.

Notitie met argumenten voor behoud Grote Kerk

Er is geen enkele noodzaak om op dit moment de Grote Kerk te verkopen.

1. De vermogenspositie van de PGH is ruim voldoende om de komende jaren met vertrouwen tegemoet te zien. Een vermogen van ruim 3 miljoen op jaarlasten van ca 1.5 miljoen. De PGH is geen beleggingsinstelling met beschikbare geldmiddelen van 1,7 miljoen, waarbij de verkoopopbrengst van de Kerkboerderij (boekwaarde € 1) nog niet is inbegrepen.
2. De begroting 2017 en enkele jaren daarna laten een positief saldo zien.
3. De beleidsbeslissing in 2014 moet worden herzien omdat dat besluit toentertijd op niet juiste grondslagen is genomen en niet conform de afspraken wordt uitgevoerd. We leven in een andere tijd dan in 2014 en in de tussentijd zijn er financieel door de PGH geen verliezen geleden en is het vermogen alleen maar toegenomen. Dit laatste met name door verkopen van voormalige Hervormde bezittingen.
4. Het beleidsplan van 2014 is achterhaald en dient te worden herzien met betrekking tot de Grote Kerk. De kerk is een monument dat piekfijn in orde is en beslist geen achterstallig onderhoud heeft. Afschrijvingslasten voor de Grote Kerk zijn nihil, omdat deze kerk ook een boekwaarde heeft van € 1. Blijkbaar kan het beleid omtrent de Oosterkerk wel worden herzien, dus waarom omtrent de Grote Kerk niet eveneens.
5. Het vertrouwen in de AK is voor een groot gedeelte van de Hervormde wijkgemeente Centrum tot ver onder het nulpunt gedaald en de wijkgemeente heeft met 750 handtekeningen tegen de voorgenomen verkoop door de AK geprotesteerd en is daarmee in opstand gekomen.
6. De verkoop van het monument de Grote Kerk aan een particulier is een verkeerd signaal met betrekking tot het ongestoorde bezit en kerkelijk leven in de Hervormde wijkgemeente Centrum. Bij particulier bezit drogen eventuele subsidiegelden voor toekomstige onderhoudskosten volledig op.
7. Het getuigt van onbehoorlijk bestuur als de AK niet in gesprek gaat met de wijkkerkenraad en de Stichting Behoud Grote Kerk omdat die een groot deel van de Hervormde wijkgemeente vertegenwoordigen en recht hebben om gehoord te worden in deze situatie. Al met al, concluderend: stop de onderhandelingen over de verkoop van de Grote Kerk.